วาไรตี้

139 สถานที่วางดอกไม้จันทน์

139 สถานที่วางดอกไม้จันทน์

139 สถานที่วางดอกไม้จันทน์
139 สถานที่วางดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครฯ ได้เผยแพร่กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 


กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จนัทน์พร้อมที่ซ้มุถวายดอกไม้จันทน์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.
เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 


เวลา ๑๖.๓๐ น.
หยดุให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ 


เวลา ๑๗.๓๐ น.
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวงกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 


วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ต่อ) 

เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง 

เวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจากที่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรูเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ(จริง)แล้ว


-ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา (โดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ ทางโทรทัศน์)การวางดอกไม้จ้นทน์


กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑๓ แห่ง ดังนี้ ๑. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดใหญ่ จำนวน ๑๖ ซุ้ม


- สวนสันติชัยปราการ 

- ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

- โรงพยาบาลศิริราช 

- เชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี

- ลานเซ็นทรัลเวิลด์

- กองบัญชาการกองทัพบก 

- ลานหน้าสนามศุภชลาศัย 

- วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

- วัดบวรนิเวศวิหาร 

- บริเวณลานหน้าอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
 

- บริเวณลานหน้าศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) 

- ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางมด 

- สวนหลวง ร.๙ 

- ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี 

- ลานหน้าธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ 

-  ลานหน้าศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์

๒. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง จำนวน ๒๖ ซุ้ม

๑. ช่องทางคู่ขนานขาออกบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยม วัดดุสิตาราม 

๒. บริเวณหน้าหอสมุดเมือง 

๓. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

๔. บริเวณหน้าบริษัทเทเวศน์ประกันภัย 

๕. หน้าทางเข้าซอยวัดปรินายก 

๖. บริเวณสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

๗. แยก จ.ป.ร. 

๘. บริเวณแยกมัฆวาน 

๙. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานหลานหลวง 

๑๐. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ 

๑๑. หอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี บ้านมนังคศิลา 

๑๒. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 

๑๓. หัวลำโพง

๑๔. เซ็นทรัลพาร์ค เซ็นทรัลพระราม ๒ 

๑๕. สวนจตุจักร 

๑๖. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

๑๗. กองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๘. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (จังหวัดนนทบุรี) 

๑๙. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

๒๐. วัดบุรณะศิริมาตยาราม 

๒๑. วัดอินทรวิหาร 

๒๒. วัดมหรรณพาราม 

๒๓. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวหิาร 

๒๔. วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร 

๒๕. วัดเทวราชกุญชร ราชวรวิหาร 

๒๖. วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร 


จุดถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ๕๐ เขต จำนวน ๖๒ วัดcr. กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครฯ