วาไรตี้

มาแล้ว! ฤกษ์ขอเงินจากพระจันทร์ ตั้งใจให้ดี จะมีโชคลาภ

| เปิดอ่าน -

มาแล้ว! ฤกษ์ขอเงินจากพระจันทร์ ตั้งใจให้ดี จะมีโชคลาภ

มาแล้ว! ฤกษ์ขอเงินจากพระจันทร์ ตั้งใจให้ดี จะมีโชคลาภ
มาแล้ว! ฤกษ์ขอเงินจากพระจันทร์ ตั้งใจให้ดี จะมีโชคลาภ


จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงฯ ขอเงินขอทอง ขอโชคขอโลภ
...

 

วันอมาวสี เป็นวันจันทร์ดับ 1 เดือน มีเพียง 1 ครั้ง ตามความเชื่อโบราณกล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรง เป็นวันที่ควรสร้างสิ่งดีงาม ควรทำความดี ในขณะเดียวกันก็เป็นวันมงคลที่เราจะบูชาพระจันทร์เพื่อขอความสำเร็จ โชคลาภเงินทอง ความร่ำรวย หรือที่เราเรียกกันว่า “วันขอเงินจากพระจันทร์” นั่นเอง วันนี้ Horoworld.com จึงรวบรวมบทสวดและวิธีขอเงินพระจันทร์มาฝาก เผื่อใครอยากจะลองอธิษฐานขอพรก็ลองทำตามดูนะคะ

 

วิธีขอเงินพระจันทร์

 

1. ตอนเช้าทำบุญ ใส่บาตร หรือบวชชีพรามณ์ เข้าวัดนุ่งขาวห่มขาว เพื่อเป็นการเปิดรับบุญให้มากขึ้น

*** เคล็ดลับคือพยายามอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินอย่างเด็ดขาด

 

2. เตรียมเงินจำนวนหนึ่ง อาจจะลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น 99 บาท / 999 บาท

 

3.สวดคำบูชาพระ

 

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

 

คำนมัสการพระรัตนตรัย

 

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ) สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

   

คำอาราธนาศีล 5

 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ คำนมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)


 

 

   

ไตรสรณคมณ์

 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

   

ศีล 5

 

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

   

บทสวด ชุมนุมเทวดา

 

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

   


4.จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า…

 

  ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต........ [คำอธิษฐานของคุณ] ขอให้พระอาทิตย์ และพระจันทร์นำพาโชคลาภและความสำเร็จ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ได้สร้างสมมาแต่ในอดีต ปัจจุบัน เป็นพละปัจจัยทำให้มีความสุข สมหวังทุกประการ นับตั้งแต่วินาทีนี้ ตราบไปเมื่อหน้าเทอญ"


5.อย่าลืมอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร นำเงินที่ได้ขอพรไปทำบุญ หรือบริจาคตามที่สะดวก เช่น ไถ่ชีวิตโค กระบือ
, ซื้อปลา ซื้อนก มาปล่อย เป็นต้นทั้งนี้ คำอธิษฐานจะสัมฤทธิ์ผลแตกต่างกันไป ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่แต่ละคนได้เคยสั่งสมเอาไว้ และในปัจจุบันคุณได้หมั่นทำบุญ ทำความดีหรือไม่ หากคำขอของคุณไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรมหรือเกินกว่ากฎแห่งกรรมคุณก็จะสมหวังสมปรารถนา...

ขอบคุณข้อมูลจาก thefuntong.com