วาไรตี้

ร่วมสวดมนต์ 'โพชฌังคปริตร' ถวายในหลวง ให้ทรงหายพระประชวร

ร่วมสวดมนต์ 'โพชฌังคปริตร' ถวายในหลวง ให้ทรงหายพระประชวร

ร่วมสวดมนต์ 'โพชฌังคปริตร' ถวายในหลวง ให้ทรงหายพระประชวร
ร่วมสวดมนต์ 'โพชฌังคปริตร' ถวายในหลวง ให้ทรงหายพระประชวร

Horoworld.com ขอชวนเพื่อนๆ ร่วมใส่เสื้อสีชมพูและร่วมตั้งจิตอธิษฐาน พร้อมสวดมนต์พระคาถา 'โพชฌงคปริตร' ถวาย 'ในหลวง' ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร 


ภายหลังแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 37 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 37 ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างร่วมใจแสดงพลังสวมใส่เสื้อสีชมพู และร่วมสวดมนต์ "โพชฌงคปริตร" ถวาย "ในหลวง" ขอให้ทรงหายประชวร 

โดยบทสวด "โพชฌังคปริตร " มีดังนี้


โพชฌังโค สะติสังขาโต
ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุมินา สัมมะทักขาตา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิยา


เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
เอกัสมิง สะมะเย นาโถ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุขิเต ทิสวา
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เค จะ ตัง อะภินันทิตวา
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ


เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
เอกะทา ธัมมะราชาปิ
เคลัญญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฎฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา


ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ
ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจวัชเชนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา


บทสวด-คำแปล "โพชฌังคปริตร" ที่ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ มีพระดำรัสถึง

จากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ รายงานเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2558 ครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาสุขภาพแก่ราษฎร ณ โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา บ้านท่าเกวียน ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


ต่อมาในเวลา 18.10 น. พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าในการนี้ ได้พระราชทานขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. ว่า "...ขอให้ชาวพอ.สว. และคนไทยทุกคนสวดมนต์บท โพชฌังคปริตร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการที่ทรงพระประชวรอยู่ในขณะนี้..."


ความเชื่อ "บทสวดโพชฌงคปริตร" สวดแล้วช่วยให้หายโรค


สำหรับบทสวดมนต์ "โพชฌงคปริตร" ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้รับฟังธรรมบทนี้แล้วสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ตามพระไตรปิฎกเล่าว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธ จากนั้นพระองค์ทรงแสดง "สัมโพชฌงค์" แก่พระมหากัสสปะ พบว่าพระมหากัสสปะสามารถหายจากโรคได้

อีกครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาธ หลังจากนั้น พบว่า พระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาธ แล้วเมื่อถึงครั้นที่พระพุทธองค์เองทรงอาพาธ จึงตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์ถวาย ซึ่งพบว่า พระพุทธเจ้าก็หายประชวรเช่นกัน