ข้อกำหนด และเงื่อนไข

 1. 1. อ่านเงื่อนไขการให้บริการ อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเอง
 2. 2. ห้าม มิให้สมาชิกเขียนข้อความไปในทางดูถูก ดูหมิ่น ลบหลู่หรือจาบจ้วงต่อ 3 สถาบันหลักของปวงชนชาวไทยคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นอันขาด
 3. 3. ข้อ ความและรูปภาพที่ปรากฎใน Website เกิดจากการเขียนและอัปโหลดเองของสมาชิกเอง โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็ปไซต์ ดังนั้นสมาชิกจึงสัญญาว่า จะไม่เขียนข้อความ และอัปโหลดรูปที่ไม่เหมาะสมไปในทางพาดพิงค์ ให้เกิดความเสื่อมเสีย และล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หากผิดจากนี้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด สามารถร้องขอไปยังผู้เขียนบทความหรือผู้อัปโหลดรูปนั้น โดยจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือลบ ข้อมูลนั้นๆ
 4. 4. Website มีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะ สม โดยอาจมีการบอกกล่าวตักเตือนไปก่อนหรือไม่ก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ดูแล เว็ปไซต์
 5. 5. Website ไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดมีการฟ้องร้องเอาผิดต่อสมาชิก อันเกิดจากการกระทำใดๆภายในเว็ป Website ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. 6. ลิขสิทธิ์ ในบทความต่างๆใน Website เป็นของผู้เขียนและ Website ร่วมกัน โดย Website สามารถนำไปใช้ได้ในกิจการของเว็ปตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้แล้วแต่กรณี
 7. 7. สมาชิก สัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆโดยตั้งใจ อันทำให้เกิดการแตกความสามัคคี/ก่อกวน/ทำความเดือดร้อน ภายใน Website หากมีการกระทำผิด Website มีสิทธิพิจารณาลบ หรือแบนสมาชิกคนนั้นได้ตามเห็นสมควร
 8. 8. Website สัญญาว่าจะดูแลข้อมูลต่างๆที่มี ให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้โดยสะดวก อย่างดีที่สุด ไม่นับกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่น ความเสียหายที่เกิดจาก Hardware, Virus, Hacker เป็นต้น
 9. 9. สมาชิก สัญญาว่าจะไม่ใช้งาน Website ไปในทางที่เรียกว่ามิจฉาชีพ หลอกลวง ล่อลวง หรือการอื่นๆอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
 10. 10. สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง Website ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการใช้งานในเว็ป Website
 11. 11. Website มีสิทธิ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การทำงานต่างๆในเว็ปไซต์ได้โดยเสรี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
 12. 12. สมาชิกได้อ่านและตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าวมานี้แล้วจึงใช้งาน