ดูดวงฟรี

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมดวงเศรษฐี ไม่มีวันยากจน!

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมดวงเศรษฐี ไม่มีวันยากจน!

บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมดวงเศรษฐี ไม่มีวันยากจน!
บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ เสริมดวงเศรษฐี ไม่มีวันยากจน!
“พระเศรษฐีนวโกฏิ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยลาภผลโภคทรัพย์ มีความเชื่อว่าหากใครได้บูชาเป็นเนืองนิตย์ ไม่นานจะเป็นมหาเศรษฐี ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและไม่มีวันยากจน! วันนี้ Horoworld.com จะพาคุณไปเปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป 9 พระพักต์ พร้อมทั้งวิธีการสักการะบูชาให้สัมฤทธิ์ผล ให้ได้ร่ำรวยกันถ้วนหน้าค่ะ...


ประวัติพระเศรษฐีนวโกฏิ

พระเศรษฐีนวโกฏิ คือ พระพุทธรูป 9 พระพักต์ แทนใบหน้าของมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในการทำทานและเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง ท่านเหล่านี้ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่พระพุทธศาสนาและยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย มหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านนี้ ได้แก่

1. ท่านธนัญชัยมหาเศรษฐี   

2. ท่านยัสสะมหาเศรษฐี

3. ท่านสุมนะมหาเศรษฐี  

4. ท่านชฏิสัสสะมหาเศรษฐี

5. ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐี   

6. ท่านเมณฑกะมหาเศรษฐี

7. ท่านโชติกะมหาเศรษฐี   

8. ท่านสุมังคละมหาเศรษฐี

9. ท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา (พระนางวิสาขา)อานิสงส์ของการบูชา

พระเศรษฐีนวโกฏิให้คุณในเรื่องโชคลาภเงินทองและความร่มเย็นเป็นสุขในบ้านเรือน ใครจะขายที่ขายทางยิ่งต้องสักการะบูชา ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ยิ่งถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้เคร่งครัดในศีล 5 ถึงอย่างไรก็จะไม่มีวันตกอับ ชีวิตจะมีแต่ร่ำรวยขึ้น ทรัพย์สินเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นในทุกๆ วัน

อยากสักการะพระเศรษฐีนวโกฏิต้องไปที่ไหน?

พิกัด วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ทางขึ้นสวรรค์นมัสการพระเศรษฐีนวโกฏิ
  • คาถาบูชาพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ
  • ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
  • นะวะเสฏฐี มะหาปุญญา ยะสะเสฏฐี จะ อาทิโก
  • สิริโก เมณฑะโก จาปิ ชะฏิโล จะ สุมังคะโล
  • อะนาถะปิณฑิโก นาโถ วิสาขา อัคคะสาวิกา
  • สุมะโน โชติโก อัคโค ธะนัญชะโย จะ ทายะโก
  • เตสัง ปุญญานุภาเวนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เต ภะวันตุ เม ฯ
  • สาธุ.......จากนี้สืบไป ข้าพเจ้าไปทำงานประกอบกิจ ด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
  • จงเกิดปาฏิหาริย์ อัศจรรย์ ในชีวิต ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี จากความขยันและตั้งใจ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เทอญ........

ขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจาก YouTube : thefuntong และ bopunkan.com