ดูดวงฟรี

เปิดปฏิทิน ปี 2560 : วันหยุดยาว เสริมบุญ ดวงยิ่งเฮง

เปิดปฏิทิน ปี 2560 : วันหยุดยาว เสริมบุญ ดวงยิ่งเฮง

เปิดปฏิทิน ปี 2560 : วันหยุดยาว เสริมบุญ ดวงยิ่งเฮง
เปิดปฏิทิน ปี 2560 : วันหยุดยาว เสริมบุญ ดวงยิ่งเฮง

Horoworld.com
เปิด ปฏิทิน ปี 2560 วันหยุดยาว หมอดูดังแนะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ทำบุญ รวมถึงวันสำคัญทางศาสนา ชวนถือศีล ไหว้พระปฏิทิน เดือน มกราคม 2560 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 : วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถือได้ว่าเป็นการเดินทางจากปี 2559 เริ่มเข้าสู่ ปีใหม่ ปี 2560 ตามความเชื่อเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เดือนใหม่ แถมเป็นปีใหม่ โดยจะนิยมเข้าวัดทำบุญ ไหว้พระ ทั้งครอบครัว หรือคู่รัก เพื่อขอพรให้สิ่งไม่ดี ความทุกข์ทิ้งไปกับปีเก่า เมื่อเข้าสู่ปีใหม่ ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ ร่ำรวยเงินทอง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ฯลฯ

สถานที่ กิจกรรมที่นิยม เสริมดวง : สวดมนต์ข้ามปี 2560, ไหว้พระวัดดัง  


 
ปฏิทิน เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560 : วันมาฆบูชา (เสาร์ที่ 11 และวันชดเชยวันมาฆบูชา) โดย "วันมาฆบูชา" เป็นวันสำคัญทางศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

สถานที่ กิจกรรมที่นิยม เสริมดวง : ทำบุญไหว้พระ , ทำบุญเสริมดวง  

 


ปฏิทิน เดือน เมษายน 2560 

วันที่ 13 - 17 เมษายน 2560 : วันสงกรานต์ (วันพฤหัสบดีที่ 13 - เสาร์ที่ 15) (ชดเชยเพิ่มวันจันทร์ที่ 17) เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับตรุษ จึง เรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โดยพิธีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ สังคมไทยสมัยใหม่เกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

สถานที่ กิจกรรมที่นิยม เสริมดวง : ทำบุญไหว้พระ , ทำบุญเสริมดวง  
ปฏิทิน เดือน พฤษภาคม 2560 

มาถึงวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2560 : วันฉัตรมงคล (ศุกร์ที่ 5) 

และ วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560 : วันวิสาขบูชา (ศุกร์ที่ 12) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน)

และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

สถานที่ กิจกรรมที่นิยม เสริมดวง : ทำบุญไหว้พระ , ทำบุญเสริมดวง  ปฏิทิน เดือน กรกฎาคม 2560

เดือนนี้มีวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งตรงกับ วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2560 : วันอาสาฬหบูชา (เสาร์ที่ 8) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือ วันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย

ขณะที่ อีกหนึ่งวันสำคัญ วันเข้าพรรษา (อาทิตย์ที่ 9) วันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา ซึ่งพิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ทุกกรณี

สถานที่ กิจกรรมที่นิยม เสริมดวง : ทำบุญเข้าพรรษา!เสริม 'รัก' อย่างไรให้ชีวิตรุ่ง, ถวายเทียนเสริมดวง, กลเม็ดถวาย 'สังฆทาน' อย่างไร ให้พระได้ใช้ คนถวายยิ่งได้บุญ พร้อม 5 สิ่งจำเป็นต้องมีอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาปฏิทิน เดือน สิงหาคม 2560

สำหรับ วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 : วันแม่แห่งชาติ (เสาร์ที่ 12) ซึ่งเป็นวันที่เหล่าลูกๆ จะให้ความสำคัญชวนคุณแมไปทำบุญ เสริมดวงด้วยการ "ขอพร" ซึ่งตามความเชื่อเพื่อเป้นสิริมงคลให้แก่ชีวิต

 
สถานที่ กิจกรรมที่นิยม เสริมดวง :  7 ที่ไหว้พระ 7 วิธีทำบุญ เสริมสิริมงคล 'วันแม่'
ปฏิทิน เดือน ตุลาคม 2560

วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2560 : วันปิยมหาราช (จันทร์ที่ 23) เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนนิยมไปไหว้องค์พระปิยมหาราช เพื่อขอพร

สถานที่ กิจกรรมที่นิยม เสริมดวง :  สักการะานพระบรมรูปทรงม้า พร้อมด้วยเครื่องสักการะและคาถา


ปฏิทิน เดือน ธันวาคม 2560

วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 : วันรัฐธรรมนูญ (อาทิตย์ที่ 10)

ปีดท้าย วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 : วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถือได้ว่าเป็นการเดินทางจากปี 2559 เริ่มเข้าสู่ ปีใหม่ ปี 2560 ตามความเชื่อเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เดือนใหม่ แถมเป็นปีใหม่ โดยจะนิยมเข้าวัดทำบุญ ไหว้พระ ทั้งครอบครัว หรือคู่รัก เพื่อขอพรให้สิ่งไม่ดี ความทุกข์ทิ้งไปกับปีเก่า เมื่อเข้าสู่ปีใหม่ ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ ร่ำรวยเงินทอง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ฯลฯ


สถานที่ กิจกรรมที่นิยม เสริมดวง : สวดมนต์ข้ามปี 2560ไหว้พระวัดดัง  

 
ไปทำบุญ เสริมดวงกันที่ไหนดี Horoworld.com รวบรวมวันหยุดยาวและวันสำคัญ จะได้เตรียมแผนการเดินทางเพื่อทำบุญ ไหว้พระ เสริมดวงให้ยิ่งราบรื่น เฮงๆ ทั้งปี 2560 สู่ปีใหม่ 2561 กันอีกด้วยนะคะ อย่าลืมดูฤกษ์ยาม ไม่ว่าจะเป็น ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์แต่งงาน สำหรับใครที่กำลังหาวันที่ดีเพื่อกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต